22. août, 2021

Bestiaire - Oiseaux -Zimmerman - Cabernet - Sauvignon -

Cabernet - Sauvignon - 2009 - Oliver Vineyard - Indiana - Usa - Illustration de William Harold Zimmerman -